Admitere 2018

Inscrierea la concursul de admitere

Perioada de înscriere a candidaţilor în sesiunea IULIE este 05 - 24 iulie 2018.
Pentru sesiune a din SEPTEMBRIE perioada de înscriere este 03 - 16 septembrie 2018.
Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii (Str. General Magheru nr.26, Oradea, jud.Bihor) între orele 900 - 1600, de luni până vineri, iar sâmbăta şi duminica între orele 900 - 1200.


Admiterea se realizează pe bază de dosar, iar departajarea candidaţilor se realizează în funcţie de media de bacalaureat 100%.

    La cererea tip de Înscriere se anexează următoarele acte:
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ;
  • Certificatul de naştere (original pentru conformitate) şi copie legalizată;
  • Certificat de căsătorie, (original pentru conformitate) şi copie legalizată, dacă este cazul;
  • Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  • 2 (două) fotografii tip buletin;
  • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
  • Chitanţă/Ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.


Dosarele incomplete nu se preiau.


Candidații care se înscriu și urmează două facultăți vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat/adeverinței la facultatea la care au fost admiși pe locurile subvenționate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoțită de adeverință din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.Confirmarea ocupării locului de către candidat

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
- achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;
- doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;
- se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2018;
- completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii