Oferta de locuri

Studii universitare de licenţă - anul universitar 2018-2019:

Toate detaliile referitoare la modul de desfăşurare a concursului de admitere se regăsesc în metodologiile de admitere elaborate de facultăţile Universităţii din Oradea. Înscrierile încep în data de 5 iulie 2018.Nr. crt. Domeniu de licenţă Programul de studiu Durata școlariz Nr. credite Locuri buget Nr. total locuri Criterii de admitere
1 Silvicultură Silvicultură 4 ani
240 credite
12 75 100% media de bacalaureat

Departajarea în caz de medii egale: nota la proba de examen Limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2 Exploatări forestiere 13 40
3 Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului 12 35

    Nota: Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă::
  • la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie romă (30 locuri pe universitate)
  • la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi români de pretutindeni care au diplomă de bacalaureat obţinută în România
  • la un anumit program de studii se înscriu absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate), conform repartizării MENCS


Studii universitare de master - anul universitar 2018-2019:

Nr. crt. Domeniu de master Programul de studiu Durata școlariz Nr. credite Locuri buget Criterii de admitere
1 Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor pădurii 4 semestre
120 de credite
50 Concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă. Calendarul admiterii – înscrieri, data probei orale, confirmări, afișare liste provizorii și finale; tematica și bibliografia probei de concurs orale aferentă programelor de studii universitare de masterat vot fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul facultății și publicare pe pagina web.

Criterii de departajare în caz de medii egale:
1. Nota la proba – Cunoștințe fundamentale și de specialitate – a examenului de licență
2. Media examenului de bacalaureat.