Taxe si tarife

Pentru concursul de admitere 2018 s-au stabilit următoarele taxe:
- Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
- Taxa pentru contestaţii - 150 RON
- Taxa de înmatriculare - 100 RON
- Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 EuroScutiri de taxe de inscriere
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:
- orfanii de ambii părinţi;
- cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; - cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea; - cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi la înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile de mai sus.


Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:
- copii după certificate de deces ale părinților;
- adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
- documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.


Studii universitare de licenţă - anul universitar 2018-2019:

Nr. crt. Domeniul de studiu Programul de studiu Forma de învăţământ Taxa de şcolarizare/an de studiu
1 Silvicultură Silvicultură cu frecvenţă 3000 Ron
2 Silvicultură Exploatări forestiere cu frecvenţă 3000 Ron
3 Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului cu frecvenţă 3000 Ron


Studii universitare de master - anul universitar 2018-2019:

Nr. crt. Domeniul de studiu Programul de studiu Forma de învăţământ Taxa de şcolarizare/an de studiu
1 Silvicultura Valorificarea durabilă a resurselor pădurii cu frecvenţă 3300 Ron